“បឹងមួយប្រើវិធីសាស្ត្រមួយគ្រប់គ្រងបឹងដោយការបែបចែកទៅតាមប្រភេទ” បឹងខ្ពង់រាបយូណានបានទទួលជីវិតថ្មី

2018-06-07 12:34:24 |ប្រភព:Xinhua

  ខ្ពង់រាបយូណានមានបឹងជាច្រើន  ចំពោះការគ្រប់គ្រងបឹងបានក្លាយទៅជាការងារសំខាន់ក្នុងការកសាងនិង​ការពារបរិស្ថានអេកូ។  ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ  ខេត្តយូណានបានគ្រប់គ្រងបឹងចំនួន ៩ តាមគោលការណ៍ “បឹង​មួយ​ប្រើវិធីសាស្ត្រមួយគ្រប់គ្រងបឹងដោយការបែបចែកទៅតាម​ប្រភេទ” តាមរយៈការធ្វើការយ៉ាងខិតខំប្រឹងប្រែងដោយ​ឥតឈប់ឈរ  ដែលធ្វើឲ្យ​គុណភាពទឹកនៃបឹងទាំង ៩ បានឈានទៅកាន់តែល្អប្រសើរជាបន្តិចម្តងៗ។ 

  បឹង ទានឆឺ (Dianchi)នៅទីក្រុង គុនមីញ(Kunming)ប្រភពរូបថត  អ្នកសារព័ត៌មាន Xinhua ឡូ ឈ័នមីញ(LUO CHUNMING)

  បឹង អឺហៃ(Erhai)ប្រភពរូបថត  អ្នកសារព័ត៌មាន យ៉ាង ជីភៃ(YANG  JIPEI)

  នៅក្បែរ បឹង ទានឆឺនៅទីក្រុង គុនមីញ  ប្រភពរូបថត  អ្នកសារព័ត៌មាន Xinhua ឡូ ឈ័នមីញ(LUO CHUNMING)

  នៅក្បែរ បឹង ទានឆឺនៅទីក្រុង គុនមីញ  ប្រភពរូបថត  អ្នកសារព័ត៌មាន Xinhua ឡូ ឈ័នមីញ(LUO CHUNMING)

បឹង ឈឹងហៃ(Chenghai)ប្រភពរូបថត Xinhua

បឹង ឈឹងហៃ(Chenghai)ប្រភពរូបថត Xinhua

បឹង លូគូ(Lugu)ប្រភពរូបថត Xinhua

  ច្រាំងបឹងអឺហៃនៅមណ្ឌលស្វយ័ត ដាលី (Dali)ប្រភពរូបថត  អ្នកសារព័ត៌មាន Xinhua យ៉ាង សឺពីន(YANG  SHIBIN)

 បឹង ហ្វុសៀន(Fuxian))ប្រភពរូបថត Xinhua

 បឹង ហ្វុសៀន(Fuxian))ប្រភពរូបថត Xinhua

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា