កូនខ្លាឃ្មុំ Raccoon ញ៉ាំ“អន្សមមូល”ពិតជាគួរឱ្យស្រឡាញ់

2018-06-13 17:27:58 |ប្រភព:中新网

  កាលពីថ្ងៃទី១២  ខែមិថុនា  អ្នកភ្ញៀវទេសចរណ៍បានបញ្ចុកចំណីឱ្យកូនខ្លាឃ្មុំRaccoonដោយដាក់ចំណីចូលក្នុងគ្រាប់បាលរត់ចំណី។

  នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  សួនសត្វព្រៃយូណាននៅទីក្រុងគុនមីញ(Kunming)បានប្រារព្ធសកម្មភាព“បុណ្យសែននំចាំងនៃសត្វទាំងឡាយ”  បុគ្គលិកយកគ្រាប់ផ្លែឈើនិងនំដាក់ចូលក្នុងគ្រាប់បាលរត់ចំណី ធ្វើជា“អន្សមរាងមូល”ដើម្បីឱ្យភ្ញៀវទេសចរណ៍បញ្ចុកចំណីឱ្យស្វាបាប៊ុន(Baboon)អារ៉ាប់និងកូនខ្លាឃ្មុំRaccoon៕

 ភ្ញៀវទេសចរណ៍បញ្ចុក“ចំណីបុណ្យសែននំចាំង”

 ភ្ញៀវទេសចរណ៍បញ្ចុក“ចំណីបុណ្យសែននំចាំង”

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ រេនទុង(REN DONG)

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា