កិច្ចការការពារបឹងអឺហៃនៃមណ្ឌលស្វយ័តដាលីខេត្តយូណានបានទទួលប្រសិទ្ធិភាពល្អ

2018-07-09 15:09:29 |ប្រភព:Xinhua

  បឹងអឺហៃ(Erhai)នៃមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិបៃដាលី(Dali)ជាបឹងធំជាប់លេខទី ២ ក្នុងបឹងនៃខេត្តយូណាន  វាត្រូវបានប្រជាជនដាក់រហស្សនាមថាជា“បឹងម្តាយ”។ ដើម្បីការពារបរិស្ថានអេកូនៃបឹងអឺហៃឱ្យ​មានប្រសិទ្ធិភាព  មណ្ឌលស្វយ័ត ដាលីបានចាត់វិធានការមួយចំនួន  ដូចជា កិច្ចការការពារបឹងអឺហៃបានទទួលប្រសិទ្ធិភាព  ពីខែមករាដល់ខែឧសភាក្នុងឆ្នាំ ២០១៨  គុណភាពទឹកបានដល់ប្រភេទ Ⅱ  ទំហំរុក្ខជាតិលូតលាស់ក្នុងទឹកបឹងទាំងមូលដល់ ៣២ គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលស្មើនឹងទំហំ ១២.៧% នៃទំហំបឹង។  

  នេះជាសណ្ឋាគារដែលកំពុងតែកំទេចចោលក្នុងឃុំបុរាណស័ាងឡាងរបស់មពណ្ឌលដាលី

(ប្រភពរូបថត អ្នកសារព័ត៌មានHu Chao-Xinhua)

នេះជាសណ្ឋាគារដែលត្រូវបានបិទនិងបញ្ឈប់ឱ្យដំណើរការក្នុងឃុំបុរាណស័ាងឡាងរបស់មណ្ឌលដាលី

(ប្រភពរូបថត អ្នកសារព័ត៌មានHu Chao-Xinhua)

អ្នកសម្អាតកំពុងរាវរកស្មៅទឹកនិងសំរាមនៅលើបឹងអឺហៃ។(ប្រភពរូបថត អ្នកសារព័ត៌មានHu Chao-Xinhua)

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា