នារដូវរំហើយនេះ Maple leaf បានក្រហមទៀតហើយ

2018-10-10 17:54:29 |ប្រភព:yunnangateway

  រដូវនីមួយៗសុទ្ធតែមានភាពស្រស់ស្អាតខុសៗពីគ្នា  នារដូវរំហើយនេះ  Maple leafនៅលើភ្នំបានក្រហមទៀតហើយ។  សូមមកតាមពួកខ្ញុំ  ដើម្បីទៅគយគន់ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ៕