ទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណាន៖“ការបង្ហាញពន្លឺចង្កៀន”ដើម្បីស្វាគមន៍ពិព័រណ៍យ៉ាងឱឡារិត

2018-06-13 18:09:59 |ប្រភព:ួ云南日报

  ក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥  ខណ្ឌ ផែនឡុង(Panlong)ទីក្រុងគុនមីញ(Kun ming)ខេត្តយូណាន(Yunnan)នឹងបើកពន្លឺចង្កៀននាពេលរាត្រីនៅកន្លែងជាច្រើន  “ការបង្ហាញពន្លឺចង្កៀន”ដែលបានត្រៀមដោយយកចិត្តទុកដាក់មួយនេះនឹងនាំឱ្យប្រជាជនក្នុងក្រុង  ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍និងភ្ញៀវ​កិត្តិយសដែលមកពីប្រទេសចិននិងបរទេសដែលទទួលបានចំណីអារម្មណ៍ចក្ខុវិញ្ញាណយ៉ាងពិសេស។

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ សុង ជិនយ៉ាន(SONG  JINYAN)កោវៃ(GAO  WEI)

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា