ទីក្រុងបោសានខេត្តយូណាន៖ គោលដៅគឺជាការកសាង“ទីក្រុង ភាគខាងលិចដ៏ស្អាតជាងគេនៃខេត្តយូណាន”

2018-07-11 18:31:08 |ប្រភព:新华网

រូបភាពនេះជា សួនសាធារណៈដីសើមថ្នាក់ជាតិ​ឆេងហួហៃនៃទីក្រុងបោសាន

  ចាប់ពីឆ្នាំនេះមក  ទីក្រុងបោសាន(Baoshan)ខេត្តយូណានស្របតាមគោលដៅនៃការកសាង“ទីក្រុងភាគខាងលិចដ៏ស្អាតជាងគេនៃខេត្តយូណាន”  ជំរុញទីក្រុងអភិវឌ្ឍន៍តាមរយៈអេកូ  ច្របាច់បញ្ចលគ្នានូវកត្តា“ភ្នំ ទឹក ដីធ្លី សួន ទីក្រុង”ជាដើម  ធ្វើកិច្ចការដើម្បីឱ្យទីក្រុងនិងភូមិដ្ឋានច្របាច់បញ្ចលគ្នា។

ប្រភពរូបថត៖ Lin Bifeng

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា