ស្កេនមុខចូលក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ +បច្ចេកវិទ្យា Non-inductive pay ធ្វើឱ្យដំណើរការនៅខេត្តយូណានកាន់តែឆាប់រហ័សនិងកាន់តែប្រសើរ

2018-10-09 17:25:08 |ប្រភព:yunnangateway


  បច្ចុប្បន្ននេះ  ក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ថ្នាក់ A ចំនួន១២៨ នៃខេត្តយូណាន  មានតំបន់ទេសចរណ៍ចំនួន១១៧អាចទិញសំបុត្រនៅលើអ៊ីនធើណេត  ចូលក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍យ៉ាងល្បឿនលឿនដោយស្កេនមុខនិងស្កេន QR កូដដែលបានប្រើប្រាស់​APP“ធ្វើដំណើរនៅខេត្តយូណាន”។  គឺមានន័យថា  តំបន់ទេសចរណ៍ថ្នាក់ A នៃខេត្តយូណានជាង៩០%បានចូលក្នុង“សម័យកាលស្កេនមុខ”។

  ដល់បច្ចុប្បន្ននេះ  ឧបករណ៍ស្កេនមុខបានដាក់ឱ្យគ្របដណ្តប់តំបន់ទេសចរណ៍៨៦នៃទីក្រុងឬមណ្ឌលស្វយ័តចំនួន១៦  បានដាក់ឱ្យគ្របដណ្តប់តំបន់ទេសចរណ៍ថ្នាក់៥ A និង៤ A ចំនួន១០០%​។

 

  ភ្ញៀវទេសចរណ៍ទិញសំបុត្រទេសចរណ៍ឆ្លងកាត់APP“ធ្វើដំណើរនៅខេត្តយូណាន”ឬកូនកម្មវិធីក្នុង APPWechat  ក្រោយពីបានសរសេរព័ត៌មានខ្លួនឯងនិងកក់ត្រាព័ត៌មានផ្ទៃមុខ  បានបង្កើតប័ណ្ណឆ្លងកាត់ឯកទេសរបស់ខ្លួនឯង  ពីច្រកឯកទេសគឺឧបករណ៍ស្កេនមុខមនុស្សចូលក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍  មិនបាច់ប្រើសំបុត្រក្រដាសនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឡើយ  គ្រាន់តែឆ្ពោះដល់កាម៉េរ៉ាស្កេនមុខតែ១វិនាទីអាចចូលក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍លេងកម្សាន្តបាន។

  ម្យ៉ាងទៀត  នៅស្ថានីយប្រមូលប្រាក់ចំនួន៨អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាNon-inductive payដើម្បីបង់ប្រាក់ដូចស្ថានីយខាងលិចគុនមីញ  ខាងលិចChuxiong  Nanhua ជាដើម។  ម្ចាស់រថយន្តចុះបញ្ជីព័ត៌មានរថយន្តខ្លួនឯងនៅលើAPP“ធ្វើដំណើរនៅខេត្តយូណាន”ពេលរថយន្តបើកចេញពីស្ថានីយប្រមូលប្រាក់នៅផ្លូវល្បឿនលឿនអាចកាត់លុយដោយស្វ័យប្រវត្តក្នុងរយៈពេល២នាទីដល់៣នាទី។

  ក្រោយពីមុខងារ“ETC+ Non-inductive pay”បានដាក់ឱ្យដំណើរការ  វានឹងគ្របដណ្តប់ស្ថានីយប្រមូលប្រាក់ទាំងស្រុងដែលមានច្រក ETC។  នៅពេលនោះ  អ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចចូលក្នុងច្រក“Non-inductive pay”នៃ APP“ធ្វើដំណើរនៅខេត្តយូណាន”ដើម្បីបើកឱ្យដំណើរការសម្រាប់មុខងារ“ETC+ Non-inductive pay”។

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Li Hengqiang  Li Sifan

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា