【ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូង】ខេត្តយូ ណាន៖ កសាងវេទិកាធ្វើកិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការដែលបង្កើតឡើងផលប្រ យោន៍ទៅវិញទៅមក ជំរុញធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផ្លាស់ប្តូរអន្តរជាតិ

2018-06-14 16:44:11 |ប្រភព:Xinhua

  តាមការផ្តល់សេវាកម្មនិងការច្របាច់បញ្ចូលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនៃប្រទេសចិន

  ការជំរុញការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍

  ខេត្តយូណានកសាងវេទិកាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផ្លាស់ប្តូរឱ្យបង្កើតឡើងនូវផលប្រយោន៍ទៅវិញទៅមកនិងការឈ្នះឈ្នះរួមគ្នា

  ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងកំពុងតែក្លាយទៅជាវេទិកាផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងវេទិកាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតឡើងផលប្រយោន៍ទៅវិញទៅមកនិងឈ្នះគ្នាក្នុងប្រទេសចិនជាមួយបណ្តាប្រទេសនិងតំបនអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍

  ការរៀបចំកសាងដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនូវខ្សែសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហរតាមព្រំដែន  ដូចធ្វើអាជីវកម្មនិងការបើកចំហរតំបន់ពិសោធន៍  តំបន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតាមព្រំដែន  តំបន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចឆ្លងដែន  តំបន់ការពារពន្ធរួម

  ការកសាងវេទិការសេវាកម្មជាសាធារណៈ ដូចការអប់រំ  សុខាភិបាល  វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា  កីឡា។ល។

  ការកសាងមូលដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស  មូលដ្ឋានសុខាភិបាល  មូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើអាជីវកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានិងមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌

  ការធ្វើសហប្រតិបត្តិការដោយការចាប់ដៃគ្នា  ចែករំលែកភាពរុងរឿង

  WORK TOGETHER, PROSPER TOGETHER

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា