ពិព័រណ៍ថ្មអន្តរជាតិគុនមីញប្រទេសចិនឆ្នាំ២០១៨ បានប្រារព្ធហើយ

2018-07-11 18:14:25 |ប្រភព:人民网

  កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា  ពិព័រណ៍ថ្មអន្តរជាតិគុនមីញប្រទេសចិនឆ្នាំ២០១៨បានប្រារព្ធហើយពិព័រណ៍លើកនេះសម្តៅទៅលើស្មារតីជាងដែលយកការរចនា បច្ចេកវិទ្យាចម្លាក់នៃខេត្តយូណានជាតំណាង  ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅកាន់សម័យថ្មីនៃអាជីពនេះ។

  ទំហំតាំងបង្ហាញនៃពិព័រណ៍លើកនេះមានចំនួន ៦៥ ពាន់ម៉ែត្រក្រឡា  ដែលមានស្តង់ពិព័រណ៍ជាង ២៨០០។  សរុបបានរៀបចំពន្លាពិព័រណ៍ចំនួន ៧ និងតំបន់ពិព័រណ៍ចំនួន១  ។

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Xue Dan

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា