ពិព័រណ៍វប្បធម៌ឆ្នាំ២០១៨យូណានច្នៃប្រឌិតបង្ហាញពីកម្លាំងទាក់ទាញនៃអាវផាយចិន

2018-08-10 17:38:51 |ប្រភព:yunnangateway

  នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា  អ្នកមីងៗដែលពាក់អាវផាយជាង៥០០រូបកាន់ឆ័ត្រក្រដាសហើយដើរយឺតៗ  ដើម្បីបង្ហាញ​ពីភាពទាក់ទាញនៃអាវផាយ  នេះគឺជាកន្លែងពិព័រណ៍វិស័យវប្បធម៌ឆ្នាំ២០១៨យូណានច្នៃប្រឌិត  នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  ពិព័រណ៍វិស័យវប្បធម៌បានប្រារព្ធនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិគុនមីញ។

  អ្នកសម្តែងអាវផាយទាំងអស់នេះភាគច្រើនជាអ្នកមីងៗដែលបានចូលនិវត្តន៍  ដោយសារពួកគេចូលចិត្តវប្បធម៌អាវ​ផាយ  ហេតុនេះហើយបានជារៀបចំក្រុមសម្តែងអាវផាយ  ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពលើកនេះ។

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Guan Xiruyi

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា