សកម្មភាពធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តបចេ្ចកទេសថ្មីGMSនិងការអភិវឌ្ឍនៃបណ្តាញអគ្គិសនីបានរៀបចំនៅទីក្រុងគុនមីញ

2018-10-31 18:33:35 |ប្រភព:yunnangateway

 

  នាថ្ងៃទី២២ ខែតុលា  សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តបចេ្ចកទេសថ្មីGMSនិងការអភិវឌ្ឍនៃបណ្តាញអគ្គិសនី​បានរៀបចំ​នៅទីក្រុងគុនមីញដោយក្រុមហ៊ុនបណ្តាញអគ្គិសនីយូណានបណ្តាញអគ្គិសនីខាងត្បូងចិនសហការណ៍ជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន​មេគង្គដោយមានអ្នកជំនាញខាងអគ្គិសនីចំនួន៦នាក់ដែលមកពីប្រទេសចិន ថៃ វៀតណាម ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ភូមានិងកម្ពុជាបានចូលរួម​។

  សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសលើកនេះរួមមានទាំងការផ្លាស់ប្តូរនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំទាំង៧ថ្ងៃនិងការទៅទស្សនានៅកន្លែងជាក់ស្តែងចំនួន៣ថ្ងៃ​។