ខេត្តយូណានដ៏ចម្រុះពណ៌មានរុក្ខជាតិពហុប្រភេទ

2019-08-15 17:48:00 |ប្រភព:yunnangateway

ខេត្តយូណានជាតំបន់មួយក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរធនធានរុក្ខជាតិបំផុតទូទាំងប្រទេសចិន  ដែលមានប្រភេទរុក្ខជាតិជាងពាក់កណ្តាលក្នុងប្រទេសចិន  ហើយត្រូវបានគេដាក់ប្រសិទ្ធនាមថាជានគររុក្ខជាតិ។  ដោយសារខេត្តយូណានមានប្រភេទរុក្ខជាតិខុសៗគ្នា  ដូច្នេះបានជាវាបង្កើតបានរុក្ខជាតិគ្របដណ្តប់ផ្ទៃដីមានពហុប្រភេទ។  មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ  បើគេនិយាយដល់ spermatophyte មានយ៉ាងតិចជាង ២០០ អំបូរ២០០០ក្រុម មាន១០០០០ប្រភេទ។

ខេត្តយូណានមាននីវ៉ូទឹកសមុទ្រទាបបំផុត៧៦ម៉ែត្រនៅភូមិភាគអាគ្នេយ៍ឡើងដល់៦៧៤០ម៉ែត្រនៅភូមិភាគពាយ័ព្យ  ហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិតាមតំបន់មានលក្ខណៈខុសៗគ្នា៕