អតីតទីលំនៅលោកនៅនៀអឺរៀបចំសកម្មភាព“ការលើកទង់ជាតិជាមួយគ្នា•ការច្រៀងបទភ្លេងបទជាតិជាមួយគ្នា”

2019-09-29 17:18:08 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា  កូនសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាឆាំងឈួនគុនមីញខេត្តយូណានច្រៀងបទភ្លេងជាតិនៅអតីតទីលំនៅលោកនៅនៀអឺ។(លោកនៅនៀអឺជាអ្នកយូណាន  និងជាអ្នកបង្កើតភ្លេងជាតិចិន)។ នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  ខណ្ឌអ៊ូហួរទីក្រុងគុនមីញបានរៀបចំសកម្មភាព“ការលើកទង់ជាតិជាមួយគ្នា ·ការច្រៀងបទភ្លេងជាតិជាមួយគ្នា ”៕