ទំហំផ្ទៃដីនៃឧទ្យានកសាងថ្មីនៅមណ្ឌលស្វយ័តហុងហឺបានកើនដល់ជាង២០០០ហិចតា

2019-10-31 16:31:43 |ប្រភព:yunnangateway

មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិហានីជនជាតិយី ហុងអឺបានបង្កើតឧទ្យានព្រៃឈើ  ឧទ្យានដីសើមថ្មីចំនួន១៥  ទំហំផ្ទៃដីនៃឧទ្យានជាថ្មីក្នុងមណ្ឌលស្វយ័តនេះដល់ជាង២០០០ហិចតាមណ្ឌលស្វយ័តហុងហឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃស្រទាប់សុវត្ថិភាពរបស់បរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនៅតំបន់ខាងត្បូងខេត្តយូណាន៕