ថ្ងៃបុណ្យហែរអ្នកតាទៅកាន់សួនសាធារណៈដាក័នមើលចង្កៀងគោមលើទន្លេ

2019-02-19 18:14:39 |ប្រភព:yunnangateway

  ខណៈពេលដល់ថ្ងៃបុណ្យសែនអ្នកតា  អ្នកទីក្រុងគុនមីញទៅកាន់សួនសាធារណៈដាក័នទស្សនាពិព័រណ៌គោម  ទាយប្រស្នា  មើលការសម្តែង  ដាក់ចង្កៀងគោមលើទឹកទន្លេបានក្លាយទៅជាប្រពៃណីមួយ។  នៅឆ្នាំនេះ  សកម្មភាពក្នុងសួនសាធារណៈដាក័នមានភាពអ៊ូអរដូចសព្វដងដែរ​៕

  អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ZuoXuejia

  អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា