ចង់ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអ្នក ពីខាងជើងដល់ខាងត្បូងក្នុងរដូវផ្ការីក

2019-03-22 17:29:38 |ប្រភព:yunnangateway

ទីក្រុងប៉េកាំង ប្រភពរូបថត៖ Ju Huanzong

នាខែមីនាក្នុងរដូវផ្ការីក ពីភូមិភាគខាងជើងដល់ភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន  ផ្កានៅតំបន់នានាបានរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ។  អាកាសធាតុបានឡើងកម្តៅជាបន្តបន្ទាប់  មនុស្សបានធ្វើដំណើរលេងកម្សាន្តនិងគយគន់ទេសភាពផ្កា  ព្រមទាំងស្វែងរកក្តីសប្បាយរីករាយនៃរដូវផ្ការីក។

ទីក្រុងស៊ីចាជួងខេត្តហឺប៉ី ប្រភពរូបថត៖ Chen Qibao

ភូមិយ៉ាងចាទុយខេត្តសានស៊ី ប្រភពរូបថត៖ Zhan Yan

ទីក្រុងហានជុងខេត្តសេនស៊ី ប្រភពរូបថត៖ Liu Xiao

ទីក្រុងណានជីន ខេត្តចាំងស៊ូ ប្រភពរូបថត៖ Yang Suping

ទីក្រុងចានដឺខេត្តជឺចាំង ប្រភពរូបថត៖ Xu Yi

ទីក្រុងលាវអាន ខេត្តអានហុយ ប្រភពរូបថត៖ Wang Wen

ទីក្រុងស៊ីយ៉ាន ខេត្តហឺប៉ី ប្រភពរូបថត៖ Cao Zhonghong

ស្រុកហេនយ៉ាងខេត្តហ៊ូណាន ប្រភពរូបថត៖ Liu Xinrong

ទីក្រុងណាននីននៃភូមិភាគស្វយ័តខេត្តក្វាងស៊ី ប្រភពរូបថត៖ Cao Weiming

ស្រុកម៉ាចាំងខេត្តគុយចូវ ប្រភពរូបថត៖ Wu Jibin

ទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណាន ប្រភពរូបថត៖ Lin Yiguang

ទីក្រុងឆុងហាយខេត្តហាយណាន ប្រភពរូបថត៖ Sui Xiankai

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា