ផ្កាកុលាបសម្រាប់បរិភោគនៅទីក្រុងអាណនីនខេត្តយូណានបានចូលក្នុងរដូវប្រមូលផល

2020-04-22 17:22:07 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី២១ ខែមេសា  នៅវីថីប៉ាចេទីក្រុងអាណនីនខេត្តយូណាន  កសិករផ្កាកំពុងតែបេះប្រមូលផ្កាកុលាបសម្រាប់បរិភោគ។  ថ្មីៗនេះ  ផ្កាកុលាបសម្រាប់បរិភោគនៅប៉ាចេទីក្រុងអាណនីនបានឈានចូលដល់រដូវ ប្រមូលផល​។  សូមបញ្ជាក់ថា  ទំហំផ្ទៃដីដាំដុះផ្កាកុលាបសម្រាប់បរិភោគនៅប៉ាចេលើស៦៤០ហិចតា  ដែលជាមូលដ្ឋានផលិតផ្កាកុលាបសម្រាប់បរិភោគមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនៅខេត្តយូណាន  ក៏ជាមូលដ្ឋានដាំដុះតែមួយគត់ដែលទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ប្រភពភូមិសាស្ត្រជាតិនៃផ្កាកុលាបក្នុងខេត្តយូណាន៕

អ្នកសារព័តមាន៖ Liu Ranyang

អ្នកបកប្រែ៖លីហ្សា