លោក Yu Youdeng រើចេញពីភ្នំចូលផ្ទះថ្មីបង្កើតជីវភាពរស់នៅធូរធារ

2020-07-14 18:32:52 |ប្រភព:yunnangateway

គ្រួសាររបស់Yu Youdengក៏ឈានចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅខុសពីពេលនៅលើភ្នំ។  ក្រោយពីរើចុះពីភ្នំ  លោក Yu Youdengចេញដំណើរងាយស្រួលជាងមុនដោយសារបានទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងដូចអ្នកភូមិជាច្រើន​ដែរ។ ក្រៅពីធ្វើការជួសជុលឧបករណ៍អគ្គិសនីគ្រួសារ  លោក Yu Youdengគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង ជាងទឹកនិងអគ្គិសនី  អ្នកត្រួតត្រាអនាម័យបរិស្ថានជាដើម នៅក្រោមការគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាលក្នុងតំបន់  ប្រពន្ធរបស់លោកចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមសត្វមាន់  កូនស្រីរបស់លោកទៅធ្វើការនៅខេត្តក្រៅ។

ដើម្បីឱ្យផ្លូវរបស់អ្នកភូមិឈានទៅកាន់ជីវភាពរស់នៅប្រសើរកាន់តែមានស្ថេរភាពទីតាំងស្នាក់នៅអ៉ាលុទីបានចាត់វិធានការដូចការងារសេវាកម្មលក្ខណៈសប្បុរស  នាំចូលរោងជាងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ  រៀបចំការធ្វើការងារនៅតំបន់ក្រៅជាដើម។

បច្ចុប្បន្ននេះ  រដ្ឋបាលក្នុងតំបន់បានជួយអ្នកចូលធ្វើការងារសេវាកម្មលក្ខណៈសប្បុរសចំនួន១១៧នាក់  ចូលធ្វើការផ្សេងៗចំនួន១៦៣នាក់  ថែមទាំងជួយអ្នកភូមិអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មដាំamomum tsao-koស្លឹកតែ  ផ្លែRhizomaPolygontiនិងចិញ្ចឹមសត្វឃ្មុំចិន។  ក្រៅពីនេះ  ផ្លូវពីអ៉ាលុទីឈានទៅកាន់ភូមិអ៉ាទីម៉ាទីកំពុងតែសាងសង់ចុងឆ្នាំនឹងអាចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បាន។ នៅពេលនោះ  amomum tsao-koនិងស្លឹកតែដែលដាំលើភ្នំអាចដឹកជញ្ជូននៅក្រៅ  អ្នកភូមិក៏មានជំនឿចិត្តចំពោះជីវភាពរស់ខ្លួននាពេលអនាគត។