ទីក្រុងថឹងឆុងខេត្តយូណាន៖ ការទទួលបន្តវេននូវវប្បធម៌កុលាលភាជន៍

2020-11-19 17:32:03 |ប្រភព:វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ទីក្រុងថឹងឆុងខេត្តយូណានមានប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើកុលាលភាជន៍ដ៏យូរអង្វែង ភូមិវ៉ានយោនៅនឹងកន្លែង ជាភូមិជំនាញធ្វើផលតិផលកុលាលភាជន៍ ។  អ្នកសិក្បករក្នុងភូមិបានទទួលបន្តវេន្តបច្ចេកវិទ្យាប្រពៃណី  ប្រើប្រាស់ដីឥដ្ឋលក្ខណៈពិសេសនៅនឹងកន្លែង  ធ្វើផលិតផលកុលាលភាជន៍ដែលមានរូបរាងលក្ខណៈបុរាណ និងមានលក្ខណៈប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងជាខ្លាំង  ដើម្បីផ្គួតផ្គងដល់ទីផ្សារក្នុងតំបន់  ហើយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌កុលាលភាជន៍៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Liang Zhiqiang

ការបកប្រែដោយ លីហ្សា