ក្រោយពីវីរុស COVID-19 ត្រូវបានបញ្ចប់ អ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើបំផុត?

2020-02-25 16:32:07 |ប្រភព:yunnangateway

ក្រោយពីវីរុស COVID-19ត្រូវបានបញ្ចប់ អ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើបំផុត?

សូមមកទស្សនាគោលបំណងរបស់ប្រជាជនក្រុងគុនមីញខេត្តយូណាន៕

ប្រភពវីដេអូ៖ Li Wenjun

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា