ខេត្តយូណានមានខ្សែអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិជាច្រើនត្រូវបានលុបចោល ឯខ្សែអាកាសចរណ៍ឆ្លងទ្វីបត្រូវបានផ្អាកទាំងអស់

2020-03-27 18:07:37 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា  អ្នកសារព័ត៌មានទទួលដំណឹងពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាច្រើនឱ្យដឹងថា  គិតដល់ថ្ងៃដដែល  ខេត្តយូណានគ្រាន់តែមានខ្សែអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិប៉ុន្មានខ្សែប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែហោះហើរ ដូចជាជើងហោះហើរគុនមីញ-វៀងច័ន្ទន៍ គុនមីញ-បាងកកស៊ីសួនប៉ាន់ណា-ឈៀងម៉ៃស៊ីសួនប៉ាន់ណា-ឈៀងរ៉ៃ។ល។  ឯខ្សែអាកាសចរណ៍ឆ្លងទ្វីបត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុង  ដើម្បីការពារនិងប្រឆាំងការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ចូលខេត្តយូណានពីបរទេស។ ជាមួយគ្នានេះ  អាកាសយានដ្ឋានឆាំងសួយនៅទីក្រុងគុនមីញបានចាត់វិធានការពារនិងប្រឆាំងការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ឱ្យបានល្អ​។

នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា  អ្នកសារព័ត៌មានទទួលដំណឹងពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាច្រើនឱ្យដឹងថា  គិតដល់ថ្ងៃដដែល  ខេត្តយូណានគ្រាន់តែមានខ្សែអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិប៉ុន្មានខ្សែប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែហោះហើរ ដូចជាជើងហោះហើរគុនមីញ-វៀងច័ន្ទន៍ គុនមីញ-បាងកកស៊ីសួនប៉ាន់ណា-ឈៀងម៉ៃស៊ីសួនប៉ាន់ណា-ឈៀងរ៉ៃ។ល។  ឯខ្សែអាកាសចរណ៍ឆ្លងទ្វីបត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុង  ដើម្បីការពារនិងប្រឆាំងការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ចូលខេត្តយូណានពីបរទេស។ ជាមួយគ្នានេះ  អាកាសយានដ្ឋានឆាំងសួយនៅទីក្រុងគុនមីញបានចាត់វិធានការពារនិងប្រឆាំងការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ឱ្យបានល្អ​។

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Chen Jing

អ្នកបកប្រែ៖លីហ្សា