ទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណាន:កាន់តែមានកម្លាំងរស់រវើកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ

2020-04-15 17:19:53 |ប្រភព:yunnangateway

យោងតាមការបង្ការការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩នៃប្រទេសចិនបានទទួលប្រសិទ្ធិភាពតាមដំណាក់កាល រួមទាំងការផលិតត្រូវបានស្តារឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់  ទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណានក៏កាន់តែមានកម្លាំងរស់រវើកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕

ប្រភពរូបថត៖ Li Chenglong Pan Long

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា