កុកកខ្មៅហោះហើរទៅវិញទៅមកនៅទីក្រុងឡាសាតំបន់ស្វយ័តទីបេ

2021-01-07 15:30:43 |ប្រភព:yunnangateway

កុកកខ្មៅដែលទំនៅអាងស្តុកទឹកខាហ្សឺនៃទីក្រុងឡាសាតំបន់ស្វយ័តទីបេ។

នារដូវរងាកុកកខ្មៅជាច្រើនបានទំ និងរកចំណីនៅក្នុងស្រុកលីនចូវទីក្រុងឡាសាតំបន់ស្វយ័តទីបេ។ តំបន់ការពារធម្មជាតិកុកកខ្មៅនៃស្រុកលីនចូវសាងសង់នៅឆ្នាំ១៩៩៣  ត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់ការពារធម្មជាតិថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ២០០៣  ជាផ្នែកស្នូលនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិផ្នែកកណ្តាលរបស់ទន្លេBrahmaputraជារៀងរាល់ចុងខែវិច្ឆិកាដល់ចុងខែធ្នូ ទីនេះនឹងទទួលកុកកខ្មៅជាច្រើនមកឆ្លងកាត់រដូវរងា៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Zhang Rufeng

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា