និទាឃរដូវ ទេសភាព​ ព្រិល

2021-03-02 18:04:03 |ប្រភព:

ទេសភាពព្រិលនៅមហាកំពែងជីនលីងក្រុងឈឺតឺ ខេត្តហឺប៉ី ​។