ផ្លូវទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសចិន

2021-04-06 17:35:38 |ប្រភព:xinhua

ក្នុងរយៈពេល“ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ៥ ឆ្នាំទី​១៤” ប្រទេសចិនបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការធ្វើទំនើបភាវូបនីយកម្មកសិកម្ម​និងតំបន់ជនបទ លើកកម្ពស់គុណភាពកសិកម្មនិងកម្លាំងប្រកួតប្រជែង កែលម្អប្រព័ន្ធច្នៃប្រឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មក្នុងការបង្កើតកសិកម្មវៃឆ្លាត ។ ការវិវត្តន៍ទៅរកការមិនប្រើប្រាស់មនុស្ស​ និងបច្ចេកវិទ្យាArtificial Intelligence ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ។ ប្រព័ន្ធកសិកម្មវៃឆ្លាតធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យ និងធ្វើការវិភាគ ដែលធ្វើឱ្យកសិករអាចស្វែងយល់ពីព័ត៌មានវាលស្រែកាន់តែច្រើន និងសម្រេចការគ្រប់គ្រងកសិកម្មកាន់តែច្បាស់លាស់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មកសិកម្ម ។ 

អ្នកបកប្រែ៖刘蓉