កសិករកំពុងមមាញឹកក្នុងនិទាឃរដូវ

2021-04-07 18:02:11 |ប្រភព:xinhua

នៅក្នុងនិទាឃរដូវ យើងអាចមើលឃើញកសិករកំពុងមមាញឹក ដែលហាក់ដូចគំនូរដែរមានភាពរស់រវើក ។

អ្នកបកប្រែ៖刘蓉