ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់វាំងចាស់ទីក្រុងសៀយ៉ាង

2021-11-25 17:42:50 |ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ ទន្ទឹមនឹងកូនរដូវ”សៀវស៊ី”បានមកដល់ ទីក្រុងសៀយ៉ាងចាប់ផ្តើមមានព្រិលធ្លាក់ ។ វាំងចាស់ទីក្រុងសៀយ៉ាងក្នុងព្រិលភ្ជាប់មានពណ៌ក្រហម និងស ដែលបានក្លាយជាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត​។

រូបភាពនេះជាទេសភាពព្រិលនៃវាំងចាស់ទីក្រុងសៀយ៉ាង ។

រូបភាពនេះជាទេសភាពព្រិលនៃវាំងចាស់ទីក្រុងសៀយ៉ាង ។

រូបភាពនេះជាទេសភាពព្រិលនៃវាំងចាស់ទីក្រុងសៀយ៉ាង ។

រូបភាពនេះជា ព្រិលស និងជញ្ជាំងក្រហមរបស់វាំងចាស់ទីក្រុងសៀយ៉ាងក្រោយធ្លាក់ព្រិល ។

រូបភាពនេះជា ព្រិលស និងជញ្ជាំងក្រហមរបស់វាំងចាស់ទីក្រុងសៀយ៉ាងក្រោយធ្លាក់ព្រិល ។

រូបភាពនេះជា ព្រិលស និងជញ្ជាំងក្រហមរបស់វាំងចាស់ទីក្រុងសៀយ៉ាងក្រោយធ្លាក់ព្រិល ។

រូបភាពនេះជាច្រកផ្លូវរបស់វាំងចាស់ទីក្រុងសៀយ៉ាងក្រោយធ្លាក់ព្រិល ។

អ្នកបកប្រែ៖刘蓉