ព្រះអាទិត្យអស្តង្គតឆ្លុះបញ្ចាំងនៅលើបឹងឌៀនឈីហាក់ដូចជាប់គ្នា

2021-12-27 17:44:54 |ប្រភព:xinhua

ថ្មីៗនេះ ឧទ្យានជាតិដីសើមបឹងឌៀនឈីសង្កាត់ជីននីងក្រុងគុនមីញខេត្តយូណានមានពណ៌ក្រហម ទឹក និងមេឃហាក់ដូចជាប់គ្នា ។

ក្រោមព្រះអាទិត្យ ពពកស មេឃខៀវ​ បឹងឌៀនឈី និងបក្សីច្រើនប្រមូលនៅទីនេះ ក្លាយជា”ក្ដារលាយ”ដ៏ចម្រុះពណ៌ដែលមានភាពសុខដុមរមនានិងធម្មជាតិ ។

រុក្ខជាតិ metasequoia នៅក្នុងឧទ្យានជាតិដីសើមបឹងឌៀនឈីសង្កាត់ជីននីងមានពណ៌ទឹកក្រូច (ថតនៅថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១) ។

ឧទ្យានជាតិដីសើមបឹងឌៀនឈីសង្កាត់ជីននីងក្រុងគុនមីញមានពណ៌ក្រហម ទឹក និងមេឃហាក់ដូចជាប់គ្នា (ថតនៅថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១) ។


អ្នកបកប្រែ៖刘蓉