“អនុសញ្ញាស្តីពីជីវសាស្ត្រចម្រុះ”របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ​១៥ ​នឹងរៀបចំនៅក្រុងគុនមីញនៃប្រទេសចិន

2021-02-19 14:22:02 |ប្រភព:

នៅឆ្នាំ ​២០២១ ​“អនុសញ្ញាស្តីពីជីវសាស្ត្រចម្រុះ”របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ​១៥ ​នឹងរៀបចំនៅក្រុងគុនមីញ​នៃប្រទេសចិន ​។ ​ជំនួបនៅក្រុងគុនមីញនេះ ធ្វើឡើងក្នុងការពិភាក្សាអំពីផែនការការពារជីវសាស្ត្រចម្រុះ កសាងពិភពលោក​ពោរពេញដោយភាព​សុខដុមរមនា ​។