កូនខ្លាឃ្មុំផេនដាដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់

2021-01-05 16:26:01 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី០២ ខែមករា  ក្នុងមូលដ្ឋានអូលុងសេងស៊ូភីននៃមជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងស្រាវជ្រាវខ្លាឃ្មុំផេនដាប្រទេសចិនមានកូនខ្លាឃ្មុំផេនដាដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់៕

កូនខ្លាឃ្មុំផេនដាដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់។

កូនខ្លាឃ្មុំផេនដាលេងកម្សាន្តលើដើមឈើ។

កូនខ្លាឃ្មុំផេនដាដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់។

កូនខ្លាឃ្មុំផេនដាកំពុងតែស៊ីអាហារដ៏ឆ្ងាញ់។

ប្រភពរូបថត៖ An Yuan

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា