ទំនិញសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនយ៉ាងច្រើនចម្រុះ

2021-02-01 18:48:53 |ប្រភព:xinhua

នាថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកនៅទីក្រុងកំពុងជ្រើសរើសពាក្យទំនឹមរបស់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននៅផ្សារទំនិញសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនតាមផ្លូវប៉ាអាណាក្រុងហៃកូវ ។

ជិតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន មានអ្នកនៅទីក្រុងជាច្រើនមកទំនិញទីផ្សារសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនទិញទំនិញ ដែលប្រកបដោយបរិយាកាសអបអរសាទបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន ។

នាថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកនៅទីក្រុងកំពុងជ្រើសរើស គ្រឿងសមុទ្រក្រៀមនៅទីផ្សារតុងម៉ៃក្រុងហៃកូវ ។

នាថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកនៅទីក្រុងកំពុងជ្រើសរើសគ្រឿងតុបតែងផ្ទះសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននៅផ្សារទំនិញសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនតាមផ្លូវប៉ាអាណាក្រុងហៃកូវ ។

នាថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកនៅទីក្រុងកំពុងជ្រើសរើសផ្កាជ័រសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននៅផ្សារទំនិញសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនតាមផ្លូវប៉ាអាណាក្រុងហៃកូវ ។

  បនប្រែដោយ ​លូវ ​រ៉ង