អ្នកចូលចិត្តហាត់ប្រាណមានវិធីច្រើនយ៉ាងហាត់ប្រាណក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន

2021-02-20 18:30:09 |ប្រភព:

ក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន ​អ្នកចូលចិត្តហាត់ប្រាណនៅភ្នំអ៊ីងសុង ក្រុងជីណាន ​ខេត្តសានតុង​កំពុងហាត់ប្រាណ ពួកគេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯង ។ ​