កសិករមមាញឹកក្នុងការបេះតែ

2021-02-24 17:44:51 |ប្រភព:

នាថ្ងៃទី២២ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ​២០២១ អ្នកភូមិជីយ៉ា ឃុំចូវវ៉ាងស៊ី ស្រុកជីគឺ ក្រុងយីចាំង ខេត្តហ្វូប៉ី កំពុងបេះតែថ្មី ។

ថ្មីៗនេះ ​អាកាសធាតុតំបន់ទន្លេសានសាក្តៅឡើងៗ ស្លឹកតែដុះត្រួយខ្ចី ឯដើមតែប្រែពណ៌បៃតងស្រស់ ។ រដ្ឋបាល​ស្រុក​ជីគឺ ខេត្តហ្វូប៉ី ប្រមូលកសិករបេះតែលើកដំបូង ដើម្បីលក់ទៅទីផ្សារ ។

បកប្រែដោយ ​លូវរ៉ុង