តើ”Fume-shroom”ក្នុងហ្គេម”Plants vs. Zombies”មានរូបរាងយ៉ាងដូចម្តេច ?

2021-09-30 16:22:40 |ប្រភព:xinhua

  ក្នុងហ្គេម”Plants vs. Zombies” ផ្សិត”Fume-shroom” វាយប្រហារខ្មោចឆៅតាមរយៈការបាញ់គ្រាប់ពពុះ ។ ថ្មីៗនេះ នៅតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិថ្នាក់ជាតិណានគូងស្រុកកឺងម៉ា អ្នកថតរូបបានរកឃើញផ្សិត​ Lycoperdon echinatum ដែលមានរូបរាងដូចជាផ្សិត”Fume-shroom” ។

ផ្សិតLycoperdon echinatum ដែលរីកលូតលាស់នៅតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិថ្នាក់ជាតិណានគូង ស្រុកកឺងម៉ា។

  ក្រុមការងារបានណែនាំថា ផ្សិត”Fume-shroom”មានឈ្មោះផ្លូវការថា ផ្សិតLycoperdon echinatum ដែលរីកលូតលាស់នៅលើដីស្មៅសើមក្នុងខែកក្កដា ដល់ខែកញ្ញារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្រោយពីវាទុំ វានឹងបញ្ចេញគ្រាប់លំអងដើម្បីបន្តពូជ ។

 

ផ្សិតLycoperdon echinatum ដែលរីកលូតលាស់នៅតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិថ្នាក់ជាតិណានគូង ស្រុកកឺងម៉ា។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉