សេះរត់លើវាលស្មៅក្នុងរដូវក្តៅ

2022-05-20 18:06:00
ប្រភព:新华社

  នៅដើមរដូវក្តៅ ស្មៅលើវាលស្មៅស៊ីលីនគឹឡឹរបស់ម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុងនៃប្រទេសចិនចាប់ផ្តើមប្រែជាពណ៌បៃតង។ ពេលអ្នកគង្វាលដេញតាមសេះ និងហ្វឹកហាត់សេះ វាបានស្តែងចេញជាទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យ ។

  អ្នកគង្វាលហ្វឹកហាត់សេះពេលថ្ងៃលិច។

  អ្នកគង្វាលដេញហ្វូងសេះ ។

  ហ្វូងសេះរត់លើវាលស្មៅ ។

  អ្នកបកប្រែ៖​刘蓉

សេះរត់លើវាលស្មៅក្នុងរដូវក្តៅ