ផ្កាស្រស់របស់ផ្សារតូវណានខេត្តយូណានប្រទេសចិន”លក់គិតគីឡូ”

2022-05-20 18:08:11
ប្រភព:xinhua

  ខែឧសភា ជាខែមានទិវាជាច្រើនដែលត្រូវប្រើប្រាស់ផ្កាស្រស់ ដូចជា ទិវា​មាតា និងថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា(ទិវាក្តីស្រឡាញ់)​ត្រូវប្រើផ្កាស្រស់ ។ ទីផ្សារផ្កាស្រស់តូវណានបានត្រូវគេហៅថា”ទីក្រុងផ្ការបស់អាស៊ី” ផ្កាស្រស់នៅផ្សារនេះ​ត្រូវបានលក់ទៅប្រទេស និងតំបន់ចំនួន ៥០ ។ ទីផ្សារផ្កាស្រស់តូវណានជាផ្សារលក់ផ្កាស្រស់ថ្នាក់ជាតិធំបំផុតនៅក្នុង​ប្រទេសចិន ដែលអាចផ្តល់ផ្កាស្រស់ ១១៧ ក្រុម ស្មើនឹងប្រមាណ ១៦០០ ប្រភេទប្រចាំថ្ងៃ  ជារៀងរាល់ថ្ងៃ មានផ្កា​ស្រស់សរុប​ចំនួន ៤.៥ លានទុងបានត្រូវដឹកជញ្ជូនជុំវិញពិភពលោក ដូច្នេះ ផ្សារផ្កាស្រស់តូវណានមានសុភាសិតមួយថា “រឿងចម្លែក ២៨ របស់ខេត្តយូណាន៖ផ្កាស្រស់របស់ផ្សារផ្កាស្រស់តូវណានខេត្តយូណានលក់គិតគីឡូ”។ ក្រៅពីនេះ ផលិតផលដែលទាក់ទងនឹងផ្កាក៏ទទួលអតិថិជនចូលចិត្ត ដូចជាផ្កាស្ងួត ផលិតផលផ្កាច្នៃប្រឌិតជាដើម ។
  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖​刘蓉

ផ្កាស្រស់របស់ផ្សារតូវណានខេត្តយូណានប្រទេសចិន”លក់គិតគីឡូ”