ទេសភាពភ្នំ​និងទឹករបស់តំបន់ជាំងណានលើកែវ

2022-05-26 17:32:32
ប្រភព:新华网

  នៅភូមិលូឈាន ឃុំប៉ាលីទាន ទីក្រុងហ្វូចូវ ខេត្តជីជាំង ប្រទេសចិន លោកស្រី វ៉ាងលី ដែលមានអាយុ ៤១ ឆ្នាំ ជាសិល្បករប៉សឺឡែន គាត់បានគំនូរទេសភាពវប្បធម៌ប្រពៃណី និងការអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទលើប៉សឺឡែន ។ លោកស្រី វ៉ាងលី កើតនៅគ្រួសារធ្វើប៉សឺឡែន គាត់ត្រូវបានប៉សឺឡែនបុរាណ និងវប្បធម៌សូត្រទាក់ទាញ ដូច្នេះ គាត់បានបើកហាងមួយក្នុងផ្លូវបុរាណនៅភូមិលូឈាន ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ទេសភាពភ្នំ​និងទឹករបស់តំបន់ជាំងណានលើកែវ