នៅតំបន់ Xinjiang ថតរូបនៅកន្លែងណាក៏អាចទុកជាផ្ទាំងរូបភាព

2022-05-27 16:28:33
ប្រភព:CRI

  ភ្នំព្រិលនិងបឹង វាលខ្សាច់ និងមហាសាគរ  នៅតំបន់Xinjiang  មិនថាថតរូបនៅកន្លែងណា ក៏អាចទុកជាផ្ទាំងរូបភាព ។ ឱ្យតែអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតអារម្មណ៍ អ្នកនឹងឃើញថានៅគ្រប់ទីកន្លែងគួរឱ្យចង់ឈប់ដំណើរសម្រាប់មើលទេសភាព ៕នៅតំបន់ Xinjiang ថតរូបនៅកន្លែងណាក៏អាចទុកជាផ្ទាំងរូបភាព