ការប្រមូលផលស្រូវសាលីនៅខេត្តសានតុងប្រទេសចិនបានសម្រេចជិត ៧០%

2022-06-14 18:04:59
ប្រភព:新华社

  តាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ទីរកសិកម្ម និងជនបទនៃខេត្តសានតុង ប្រទេសចិន គិតត្រឹមដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា តំបន់​ផលិត​ស្រូវសាលីធំទី២ នៅប្រទេសចិន គឺខេត្តសានតុងត្រូវប្រមូលផលស្រូវសាលីទំហំ ៤ លានហិចតា បានប្រមូលផល​ស្រូវសាលីទំហំ ២.៦៨ លានហិចតា ដែលមានទំហំ ៦៧% នៃទំហំត្រូវប្រមូលផល ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ការប្រមូលផលស្រូវសាលីនៅខេត្តសានតុងប្រទេសចិនបានសម្រេចជិត ៧០%