“សេដ្ឋកិច្ចពេលរាត្រី”ធ្វើឱ្យទីក្រុងមានភាពអ៊ូអរ

2022-06-23 17:55:23
ប្រភព:新华网

  ក្នុងរដូវក្តៅ នៅទីធ្លាស៊ីហឹរ ខណ្ឌយានហ៊ូ ទីក្រុងយានឆាង ខេត្តសានស៊ី មានពន្លឺភ្លើងជាច្រើន ដែលបានទាក់ទាញអ្នកទីក្រុងជាច្រើនមកទស្សនា និងបរិភោគម្ហូបអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ។  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

“សេដ្ឋកិច្ចពេលរាត្រី”ធ្វើឱ្យទីក្រុងមានភាពអ៊ូអរ