ស្រុកថានជាំងខេត្តគុយចូវរៀបចំការ​ប្រណាំង​ទូក​ងជនជាតិមៃ

2022-06-24 16:28:35
ប្រភព:xinhua

  នាថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ទិវាការ​ប្រណាំង​ទូក​ងជនជាតិមៃប្រចាំឆ្នាំ របស់ស្រុកថាជាំង មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិមៃ និងជនជាតិតុងឈានតុងណាន ខេត្តគុយចូវ ត្រូវបានរៀបចំនៅឃុំស៊ីតុង ។ ប្រជាជនជនជាតិមៃដែលមកពីមាត់ទន្លេឈាងសៀជួបជុំគ្នា ដើម្បីចូលរួមការ​ប្រណាំង​ទូក​ងប្រពៃណីនេះ ។


  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ស្រុកថានជាំងខេត្តគុយចូវរៀបចំការ​ប្រណាំង​ទូក​ងជនជាតិមៃ