អ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅទីក្រុងមីឡឹខេត្តយូណាន

2022-06-28 17:41:13
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ ក្នុងភូមិសៀវសៀជីង ទីក្រុងមីឡឹតំបន់ស្វយ័តជនជាតិយី ជនជាតិហានី ហុងហឹរ ខេត្តយូណាន គេកំពុងមមាញឹកប្រមូលផលទឹកឃ្មុំ ។ ផ្អែកលើបរិស្ថានល្អប្រសើរ មានគ្រួសារចំនួន ១៣ ក្នុងភូមិសៀវសៀជីងអភិវឌ្ឍការចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅក្បែរផ្ទះ ប្រអប់ឃ្មុំសរុបមាន ៣០០ ប្រអប់។
  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

អ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅទីក្រុងមីឡឹខេត្តយូណាន