ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកក្រុងហុងកុង

2022-07-01 17:06:55
ប្រភព:CRI

  តូបលក់ទំនិញច្រើនជាប់ៗគ្នាតាមផ្លូវ  ភ្លើងពណ៌ចម្រុះ សាច់អាំង ឌីមសាំ តែទឹកដោះគោ នេះជាជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកក្រុងហុងកុងយ៉ាងពិតប្រាកដ ។ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកក្រុងហុងកុង