ស្រុកជានសៀខេត្តយូណាឈានចូលរដូវសាកសមសម្រាប់ការធ្វើទេសចរណ៍

2022-07-04 17:49:43
ប្រភព:CRI

  ក្នុងរដូវក្តៅ ស្រុកជានសៀ មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិហានី ជនជាតិយី ខេត្តយូណាន ឈានចូលរដូវល្អសាកសមសម្រាប់ការធ្វើទេសចរណ៍។ ស្រុកជានសៀបានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ ដើម្បីស្តារវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញ ចំនួនអ្នកទេសចរកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ។



  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ហ្វូ ឆៅ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ស្រុកជានសៀខេត្តយូណាឈានចូលរដូវសាកសមសម្រាប់ការធ្វើទេសចរណ៍