ពិធីខួបកំណើតខ្លាឃ្មុំ​ផេ​ន​ដា​”ហឺហួរ”និង”ហឺយៀក”

2022-07-06 18:20:10
ប្រភព:新华网

  នាថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា មូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវបង្កាត់ពូជសត្វខ្លាឃ្មុំ​ផេ​ន​ដាទីក្រុងសៀឈាង ខេត្តយូណាន បានរៀបចំពិធីខួប​កំណើតដល់”ហឺហួរ”និង”ហឺយៀក”ដែលមានអាយុ ២ ឆ្នាំ មានអ្នកគាំទ្រ និងអ្នកទេសចរជាច្រើនបានមកអបរអរសាទរដល់សត្វខ្លាឃ្មុំ​ផេ​ន​ដាពីរក្បាលនេះ ។ សត្វខ្លាឃ្មុំ​ផេ​ន​ដា​”ហឺហួរ”និង”ហឺយៀក”ទទួលបានការចូលចិត្តពីមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយសារវាមានរូបរាងគួរឱ្យគេស្រឡាញ់ ហើយពួកវាចូលចិត្តលេងជាមួយមនុស្ស ។


  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ សៀ ពុហាន

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ពិធីខួបកំណើតខ្លាឃ្មុំ​ផេ​ន​ដា​”ហឺហួរ”និង”ហឺយៀក”