ចំបើងអាចលេងបែបនេះបានទៀត!

2022-07-07 17:50:45
ប្រភព:xinhua

  ក្នុងរដូវកាលប្រមូលផល កសិករស្រុកយ័នឆាង ខេត្តសានតុង ប្រទេសចិនបានប្រមូលផលស្រូវ និងស្រូវសាលី ហើយធ្វើការសម្ងួត សម្លាប់មេរោគចំបើង​រួចត្បាញទៅជាសិប្បកម្ម ដូចជា "ទ្រុងសត្វស្លាប"ជាដើម ដែលចៀសវាងការបំពុលបរិស្ថានដែលបណ្តាលពីការដុតចំបើង។


  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ហ្វាង តឹហ្វា

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ចំបើងអាចលេងបែបនេះបានទៀត!