អ្នកភូមិគុយចូវប្រទេសចិនសម្តែងរបាំស្គរទឹក

2022-07-13 09:34:56
ប្រភព:xinhua

  ដោយសារឥទ្ធិពលពីជំងឺកូវីដ-១៩ ការសម្តែងរបាំស្គរទឹកបុរាណរបស់ស្រុកជីនហឹរ មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិម៉ាវ និងជនជាតិតុង ឈានតុងណាន ខេត្តគុយចូវបានឈប់សម្តែងជាច្រើនឆ្នាំ។​ ទន្ទឹមនឹងទីផ្សារទេសចរណ៍កំពុងងើបឡើងវិញ អ្នកភូមិបានសម្តែងរបាំស្គរទឹកម្តងទៀត ។ ការសម្តែងរបាំស្គរទឹកជារបាំសែនដូនតា និងបួងសួងទេវតាមានភ្លៀងធ្លាក់ល្អសម្រាប់ការងារកសិកម្ម និងភូមិមានសុវត្ថិភាព ។​ ក្នុងការសម្តែងនេះ គេប្រមូលផ្តុំនូវសំឡេង ទឹក និងភក់ជាមួយគ្នា បង្ហាញពីរបាំ និងស្គរដែលអាចលើកទឹកចិត្តដល់គេ ។


  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ យ៉ាង វ៉ាពីន

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

អ្នកភូមិគុយចូវប្រទេសចិនសម្តែងរបាំស្គរទឹក