ទន្លេលឿងរបស់ប្រទេសចិនលេចឡើង”គំនូរខ្សាច់”

2022-07-13 18:09:01
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ គម្រោងអភិរក្សទឹកសៀវឡានទីរបស់ទន្លេលឿងបានសម្រេចការបញ្ជូនខ្សាច់ និងទឹកទៅក្នុងសមុទ្រ កម្រិតទឹករបស់គម្រោងអភិរក្សទឹកសៀវឡានទីបានធ្លាក់ចុះ ស្លាកស្នាមខ្សាច់បានក្លាយជា”គំនូរខ្សាច់” ។
  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ម៉ា ចូវនៅ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ទន្លេលឿងរបស់ប្រទេសចិនលេចឡើង”គំនូរខ្សាច់”