តំបន់ស្វយ័តជនជាតិទីបេត៍ដល់រដូវកាលប្រមូលទឹកដោះចៀមហើយ

2022-07-19 10:25:50
ប្រភព:xinhua

  នៅរដូវក្តៅ តំបន់គង្វាលភាគខាងជើងចូលក្នុងរដូវកាលមមាញឹកបំផុតដែលចៀមញីផលិតទឹកដោះ។ នៅឃុំតុម៉ា ស្រុកសាំងហ្វូ ទីក្រុងណាជូ តំបន់ស្វយ័តជនជាតិទីបេត៍ ដើម្បីឱ្យចៀមមាន"សណ្ឋាប់ធ្នាប់" ពេលយកទឹកដោះចៀម អ្នកគង្វាលត្រូវចងចៀមញី ហើយយកទឹកដោះចៀមដាក់ធុងតាមលំដាប់លំដោយ។


  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ សៀ ហ្វឹ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

តំបន់ស្វយ័តជនជាតិទីបេត៍ដល់រដូវកាលប្រមូលទឹកដោះចៀមហើយ