អាងស្តុកទឹកសៀវឡានទីនៃទន្លេលឿងហូរចេញទឹកជំនន់ទំហំធំ

2022-07-21 10:01:41
ប្រភព:新华网

  តាំងពីថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា តំបន់ផ្នែកខាងលើ និងកណ្តាលនៃទន្លេលឿងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ។ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពទឹកជំនន់ នាថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា អាងស្តុកទឹកសៀវឡានទីចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពការពារទឹកជំនន់ បន្ថយកម្រិតទឹកអាងទុកមុនសិន ដើម្បីទុកបម្រុងការពារទឹកជំនន់ ។  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ម៉ាវ ចូវនៅ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

អាងស្តុកទឹកសៀវឡានទីនៃទន្លេលឿងហូរចេញទឹកជំនន់ទំហំធំ